Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÓVODAI FELVÉTELI ELJÁRÁS REND
AZ ERKI ÓVODÁBAN
/2021-2022. nevelési év/

Vonatkozó jogszabályok, dokumentumok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /továbbiakban: Mötv./
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény /továbbiakban: Nkt./
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet / továbbiakban: EMMI rendelet/
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény /továbbiakban: Gyvt./
2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról
Hirdetmény az óvodai felvételekről
Az emberi erőforrás minisztere 32/2015. (VI.19.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosításáról
Erken a jogszabályok által előírt tartalommal az Önkormányzat Jegyzője készíti el az óvodai felvételi hirdetményt. A 2021-2022. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja 2021.04.19-től 2021.04.23-ig lesz.

Az EMMI rendelet 20.§(1) bekezdése szerint a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

Óvodai beiratkozás

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. [Nkt. 49. § (1)].
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
Óvodai előjegyzés, óvodai felvételi és előjegyzési napló [EMMI rendelet 89. §]
Az óvodai előjegyzést az intézményben óvodavezető végzi a felvételi előjegyzési naplóban, akadályoztatása esetén az általa megbízott óvodavezető helyettes, óvodatitkár, óvodapedagógus.

Az óvodai felvételi és előjegyzési napló a Pátria Nyomda által kiadott hivatalos nyomtatvány, mely az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására szolgál.
A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés eredményeként felvett gyermekek számát.
A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza
a jelentkezés sorszámát, időpontját,
a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét,
a kijelölt óvoda megnevezését,
annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még benyújtották,
annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy óvodai ellátásban,
a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit,
a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat,
az óvodavezető javaslatát,
a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját,
a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát,
a felvétel időpontját.
Óvodai előjegyzéshez szükséges okiratok [EMMI rendelet 20.§(3)]

Óvodai felvétel iránti kérelem (1. számú melléklet),
A gyermek (személyi azonosítója) születési anyakönyvi kivonata,
A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
A gyermek TAJ száma,
Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakvélemény másolat,
A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
Munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülőtől, ha nem a körzetben lakik,
Tartós betegségről orvosi igazolás, MÁK igazolás magasabb családi pótlékról,
RGYVT. Határozat /amennyiben az ezzel járó kedvezményt igénybe kívánja venni/.
Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási Hivatal általi dokumentumokkal/, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét. [EMMI rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41.§ (4) bekezdés a) - b) pont]
Nem magyar állampolgár óvodai ellátásra való jogosultsága az Nkt. 92. § (5) bekezdése szerint: a (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Lakcím igazolás
Az emberi erőforrások minisztere 32/2015. (VI. 19.) EMMI rendelete
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), e), g), n), p) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 3–16. § és a 18. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(10) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.”
2. § (1) Az R. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
d) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2a) bekezdése szerinti igazolással igazolja.”
(2) Az R. 51. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléria tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti
a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot,
b) tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén
– gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével – a gyermekjóléti szolgálatot.”
(3) Az R. 51. §-a a következő (4b) és (4c) bekezdésekkel egészül ki:
„(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.”Az előjegyzés során minden szülő kap egy igazolást az előjegyzésbe vételről. (2. számú. melléklet)

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. [EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdés]

Az óvodai felvétel sorrendje:

A gyermek az év folyamán betölti/betöltötte az 5. életévét, és az óvoda felvételi körzetében lakik, vagy a szülő a körzetben dolgozik [Nkt. 49.§ (2) bekezdés; Kt. 24.§ (3) bekezdés].
A gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság kijelölte az adott óvodát, s az óvodavezető befogadó nyilatkozatot adott /A sajátos nevelési igényű gyermeket abba az óvodába kell felvenni, amelyet kijelöltek, és a szakvéleményében szereplő szakellátás az adott óvodaalapító okiratban, mint kötelező feladatellátás szerepel. [Nkt.47.§ (3) bekezdés]
A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű (a harmadik életévét augusztus 31-ig betöltötte). [Gyvt. 20/C.§ (1) bekezdés; Gyvt. 67/A. § (2) bekezdés
A gyermek a három évet betöltötte és az óvoda felvételi körzetében lakik [Nkt. 49.§ (1) bekezdés].
A gyermek testvére jelenleg az adott intézménybe jár.
A gyermek szülője az intézmény dolgozója.
A gyermek Erken lakik.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdés értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Egyedi méltányossági esetek: a gyermeket a szülő egyedülállóként neveli; a gyermeket időskorú neveli vagy a gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevel és az óvoda felvételi körzetében lakik.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. [Nkt. 49.§ (2) bekezdés]

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). [Nkt. 49. § (3) bekezdés].

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető […], vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. [Nkt. 49. § (3a) bekezdés].

Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítás ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. [Nkt. 49. § (3b) bekezdés].

A kötelező felvételt biztosító óvoda az Nkt. 49.§ (3) bekezdése alapján a felvételt nem tagadhatja meg az 5 éves óvodaköteles körzetes gyermek [Kt. 24.§ (3) bekezdés] valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében.

A szabad óvodaválasztás

A szabad óvodaválasztás akkor érvényesül, ha az óvoda betartotta a kötelező felvételi eljárási rendet, és e mellett rendelkezik még szabad férőhellyel.

Döntés az óvodai felvételről

A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben elutasítja. [EMMI rendelet 83.§ (4) bekezdés]
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. [Nkt. 37. §]

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a felvételre. [Nkt. 49. § (2) bekezdés]. (A kijelölt bizottsági ülés időpontjának egyeztetés a fenntartóval legalább 5 nappal hamarabb történik.)

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

A gyermekek felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról 2021. május 31.-én értesíti a szülőket az intézmény vezetője.

A nevelési - oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell az EMMI rendelet 85. § (1) és (2) bekezdése szerinti tartalmakat:

a nevelési-oktatási intézmény nevét és székhelyét
az iktatószámot,
az ügyintéző megnevezését,
az ügyintézés helyét és idejét,
az irat aláírójának nevét, beosztását és
a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a rendelkező részben és a fentieken kívül tartalmaznia kell
a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,
amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,
a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és
az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést.
A döntésről a határozatot (3. számú és 4. számú melléklet) a szülők 2021. május 31 és június 4 között aláírás ellenében átvehetik.
Amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel, ajánlott, tértivevényes levélben kerül kipostázásra a határozat. (A szülő kérésére elektronikusan is megküldhető a határozat.)

Az elutasított gyermeknek „Értesítés” formájában férőhelyet kínálhat fel egy másik szabad férőhellyel rendelkező óvoda (5. számú melléklet) melyet az elutasító határozattal egyidejűleg vehet át a szülő.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be - a Erk Kozségi Önkormányzat Jegyzőjének címezve - az óvodavezetőnél [Nkt. 37. § (3) bekezdés b) pont].

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából - a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt. 38. § (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.

Mellékletek

1. számú: Óvodai felvétel iránti kérelem
2. számú: Igazolás előjegyzésről
3. számú: Határozat az óvodai felvételről
4. számú: Határozat óvodai felvétel elutasításáról
5. számú: Értesítés


Függelék

Óvodák adatai, feladat ellátása alapító okiratok alapján

számú melléklet
Óvoda neve: Erki Óvoda                                                                          Iktatószám:
Óvoda címe:3295 Erk, Fő tér3                               szám                        Ügyintéző neve:
Óvoda elérhetősége: 06-36-473-138

Óvodai felvétel iránti kérelem

Alulírott…………………………………………..……(név) kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését ………………….………………………………………………...óvodában biztosítani szíveskedjen.
A GYERMEK NEVE :  ..……………...…………………………………………….……….......
születési helye, ideje :  ………………………………………………………………………….
taj száma : …………………………....       állampolgársága:  …..………………………………..
állandó lakcím (lakcímkártya alapján):………………………………………………………..…
tartózkodási helye:  ……...…..………………………………………………………………….
egészségi állapota :  ………….…………………………………………………………………….
Gyermek védőnőjének neve:…………………………………………………………………………
Tartós betegség esetén államkincstári igazolása van-e? (50%-os kedvezmény) ….........................
Apa  : ………………………………….…..…………………   Tel. : ………………....................
*szül. hely, idő: ……………………………………………….………………………………........
állandó lakcím (lakcímkártya alapján):………………………………………………………..…
tartózkodási helye:  ……...…..………………………………………………………………….
*foglalkozása: . …………………………………………………………………………………….
*!munkahelye: : . …………………………………………………………………………………….
Anya születési neve : ……………………………………            Tel.: …….………………….
állandó lakcím (lakcímkártya alapján):………………………………………………………..…
tartózkodási helye:  ……...…..………………………………………………………………….
*szül. hely, idő: ……………………………………………………………………………………..
*foglalkozása: . ……………………… …………………………………………………………....
*!munkahelye: :: . …………………………………………………………………………………….
Gondviselő (felügyeleti jogát gyakorló):  …………..…..…………………………………………
Eltartott kiskorú gyermekek száma, életkoruk: ………………………………………………...
Gyes, gyed, gyás?  Meddig, ki veszi igénybe?    …………………………………………………..
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e? ……………………………………
Szakvéleménnyel rendelkezik-e? (Szakértői Bizottság, Nevelési Tanácsadó, Korai Fejlesztő) …………………………………………………………………………………………………….
Melyik intézménybe jelentkezett/jelentkezik még : ……………………………………………….
A kérelem rövid indoklása :   …………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………
Óvodai felvételről értesítési e-mail cím:…..……………………………………………………...
Az előjegyzésről az igazolást átvettem.   
               
Erk, 20... …….……..                                      ………………………………………
                                                                                                            Szülő aláírása 


A * jel melletti önként szolgáltatott adat közlése nem kötelező.   !Jogosultságot igazoló irat kitöltése kötelező


2. számú melléklet
Óvoda neve: Erki Óvoda                                                                          Iktatószám:
Óvoda címe:3295 Erk, Fő tér3                               szám                        Ügyintéző neve:
Óvoda elérhetősége: 36-473-138


I G A Z O L Á S
Igazolom, hogy a mai napon …………………………………………………………..nevű

(szül.:…………………………………….hely,……….év…………..…………hó….....nap)

………………………sorszám alatt szereplő gyermeket előjegyzésbe vettem.Erk, 20……………………………………..

…..………………………
óvodavezető
                                                                                              ph.

                                                                                                         3. számú melléklet
Óvoda neve:        Erki Óvoda                                                                Iktatószám:
Óvoda címe: 3295 Erk, Fő tér 2                         szám                      Ügyintéző neve:
Óvoda elérhetősége:36/473-138                                                            Tárgy: ……………………………………..
                                                                                                                              nevű gyermek óvodai felvétele ügyében
                                                                                                                              hozott elsőfokú döntés

HATÁROZAT


………….……………………………… gondviselő, …………………………………………………… (helység, utca, házszám) alatti lakos …………………..sorszámon előjegyzett, ……………………………..………nevű gyermeke (.szül. hely, év, hó, nap………………………………….………………………., anyja neve…………………………………………….., lakcíme………………………………………….. ) a ……………nevelési évtől

felvételt nyert

az Erki Óvodába.

E határozat ellen jogorvoslatnak van helye. A döntés ellen az gondviselő az értesítés kézhezvétele, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napos határidőn belül illetékmentesen Erk Községi Önkormányzat Jegyzőjének címezve, érdeksérelemre vonatkozó kérelmet nyújthat be az Erki Óvoda vezetőjénél.

INDOKOLÁS

………………………………….. gondviselő……………………………… alatti lakos 20..év ……. hó …..napján kérte ……………………………….….nevű gyermekének felvételét az Erki Óvodába.

A felvétel körülményeit megvizsgálva megállapítom, hogy ……………………………………….…nevű gyermek felvehető  az Erki Óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az Nkt.ban foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az Nkt. 49. § (3) bekezdése értelmében az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Fentiekre tekintettel döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merül fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem. Az óvodai elhelyezéssel kapcsolatos eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 10. pontja értelmében illetékmentes.

Jogorvoslati lehetőséget az Nkt. 37.§ (2) bekezdése alapján biztosítottam.

Hatásköröm és illetékességem a Nkt. 49.§ (2) bekezdésén alapul.

Erk, 20………év………………hó…….nap
…………………………
óvodavezető
aláírás, ph.
Gyermekének jele:
Az első szülői értekezlet időpontja:…………………………………
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kapják: (Külön oldalon kell feltüntetni az adatvédelem miatt és csak az óvodai irattári példány mellé kell tenni ezt a lapot!

1. ………. . határozatot hozó óvoda
2…………  előző óvoda (szükség esetén)[1]
3…………………………...gondviselő


4. számú melléklet
Óvoda neve: Erki Óvoda                                                                           Iktatószám:
Óvoda címe: 3295 Erk, Fő tér 3                           szám                           Ügyintéző neve:
Óvoda elérhetősége:36-473-138                                                                  Tárgy: ………………………….....
                                                                                                                              nevű gyermek óvodai felvétele ügyében
                                                                                                                              hozott elsőfokú döntés

HATÁROZAT

………….……………………………… gondviselő, …………………………………………………… (helység, utca, házszám) alatti lakos …………………..sorszámon előjegyzett, ……………………………..………nevű gyermeke (.szül. hely, év, hó, nap…………………………………………..……………………., anyja neve…………………………………………….., lakcíme………………………………………….. ) a ………………... nevelési évtől helyhiány miatt

nem nyert felvételt

az Erki Óvodába.

E határozat ellen jogorvoslatnak van helye. A döntés ellen az ügyfél az értesítés kézhezvétele, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napos határidőn belül illetékmentesen az Erki Községi Önkormányzat Jegyzőjének címezve, érdeksérelemre vonatkozó kérelmet nyújthat be az Erki Óvoda vezetőjénél.

INDOKOLÁS………………………………….. gondviselő……………………………… alatti lakos 20.. év ….. hó …..napján kérte ……………………………….….nevű gyermekének felvételét az Erki Óvodába. Az Erki Óvodába ……………….. szabad helyre ……………….. gyermek jelentkezett.

A felvétel körülményeit megvizsgálva megállapítom, hogy …………………………..…nevű gyermek helyhiány miatt nem vehető fel az Erki Óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az Nkt.ban foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Fentiekre tekintettel döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merül fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem. Az óvodai elhelyezéssel kapcsolatos eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§(2) bekezdés 10. pontja értelmében illetékmentes.

Jogorvoslati lehetőséget az Nkt. 37.§ (2) bekezdése alapján biztosítottam.

Hatásköröm és illetékességem a Nkt. 49.§ (2) bekezdésén alapul.

Erk, 20………év………………hó…….nap
…………………………
óvodavezető
aláírás, ph.
Kapják: (Külön oldalon kell feltüntetni az adatvédelem miatt és csak az óvodai irattári példány mellé kell tenni ezt a lapot!

1. ………. . határozatot hozó óvoda
2…………  előző óvoda (szükség esetén)[2]
3…………………………...gondviselő


5. számú melléklet
Óvoda neve: Erki Óvoda                                                                           Iktatószám:
Óvoda címe: 3295 Erk, Fő tér 3 szám                                                     Ügyintéző neve:
Óvoda elérhetősége: 36/473-138


É R T E S Í T É SÉrtesítem gondviselőt, hogy ……………………………………nevű gyermekének az alábbi óvoda tud

férőhelyet biztosítani:

Óvoda neve:………………………………………………………

Óvoda címe:………………………………………………………

Óvodavezető neve:…………………………………………………
 
Az óvoda telefon száma:…………………….

Amennyiben a férőhelyet nem kívánja elfogadni, jelen értesítés kézhezvételét követő két héten belül jelezze azt a fenti intézmény vezetőjének.Erk, 20,…………év…………..hó……nap

…………………………
óvodavezető
aláírás, ph.
[1] A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (4) b) pontjának értelmében az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

[2] A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (4) b) pontjának értelmében az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
ÓVODAI FELVÉTELI ELJÁRÁS REND
AZ ERKI ÓVODÁBAN
/2021-2022. nevelési év/

Vonatkozó jogszabályok, dokumentumok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /továbbiakban: Mötv./
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény /továbbiakban: Nkt./
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet / továbbiakban: EMMI rendelet/
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény /továbbiakban: Gyvt./
2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról
Hirdetmény az óvodai felvételekről
Az emberi erőforrás minisztere 32/2015. (VI.19.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosításáról
Erken a jogszabályok által előírt tartalommal az Önkormányzat Jegyzője készíti el az óvodai felvételi hirdetményt. A 2021-2022. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja 2021.04.19-től 2021.04.23-ig lesz.

Az EMMI rendelet 20.§(1) bekezdése szerint a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

Óvodai beiratkozás

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. [Nkt. 49. § (1)].
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
Óvodai előjegyzés, óvodai felvételi és előjegyzési napló [EMMI rendelet 89. §]
Az óvodai előjegyzést az intézményben óvodavezető végzi a felvételi előjegyzési naplóban, akadályoztatása esetén az általa megbízott óvodavezető helyettes, óvodatitkár, óvodapedagógus.

Az óvodai felvételi és előjegyzési napló a Pátria Nyomda által kiadott hivatalos nyomtatvány, mely az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására szolgál.
A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés eredményeként felvett gyermekek számát.
A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza
a jelentkezés sorszámát, időpontját,
a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét,
a kijelölt óvoda megnevezését,
annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még benyújtották,
annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy óvodai ellátásban,
a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit,
a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat,
az óvodavezető javaslatát,
a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját,
a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát,
a felvétel időpontját.
Óvodai előjegyzéshez szükséges okiratok [EMMI rendelet 20.§(3)]

Óvodai felvétel iránti kérelem (1. számú melléklet),
A gyermek (személyi azonosítója) születési anyakönyvi kivonata,
A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
A gyermek TAJ száma,
Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakvélemény másolat,
A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
Munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülőtől, ha nem a körzetben lakik,
Tartós betegségről orvosi igazolás, MÁK igazolás magasabb családi pótlékról,
RGYVT. Határozat /amennyiben az ezzel járó kedvezményt igénybe kívánja venni/.
Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási Hivatal általi dokumentumokkal/, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét. [EMMI rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41.§ (4) bekezdés a) - b) pont]
Nem magyar állampolgár óvodai ellátásra való jogosultsága az Nkt. 92. § (5) bekezdése szerint: a (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Lakcím igazolás
Az emberi erőforrások minisztere 32/2015. (VI. 19.) EMMI rendelete
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), e), g), n), p) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 3–16. § és a 18. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(10) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.”
2. § (1) Az R. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
d) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2a) bekezdése szerinti igazolással igazolja.”
(2) Az R. 51. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléria tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti
a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot,
b) tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén
– gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével – a gyermekjóléti szolgálatot.”
(3) Az R. 51. §-a a következő (4b) és (4c) bekezdésekkel egészül ki:
„(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.”Az előjegyzés során minden szülő kap egy igazolást az előjegyzésbe vételről. (2. számú. melléklet)

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. [EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdés]

Az óvodai felvétel sorrendje:

A gyermek az év folyamán betölti/betöltötte az 5. életévét, és az óvoda felvételi körzetében lakik, vagy a szülő a körzetben dolgozik [Nkt. 49.§ (2) bekezdés; Kt. 24.§ (3) bekezdés].
A gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság kijelölte az adott óvodát, s az óvodavezető befogadó nyilatkozatot adott /A sajátos nevelési igényű gyermeket abba az óvodába kell felvenni, amelyet kijelöltek, és a szakvéleményében szereplő szakellátás az adott óvodaalapító okiratban, mint kötelező feladatellátás szerepel. [Nkt.47.§ (3) bekezdés]
A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű (a harmadik életévét augusztus 31-ig betöltötte). [Gyvt. 20/C.§ (1) bekezdés; Gyvt. 67/A. § (2) bekezdés
A gyermek a három évet betöltötte és az óvoda felvételi körzetében lakik [Nkt. 49.§ (1) bekezdés].
A gyermek testvére jelenleg az adott intézménybe jár.
A gyermek szülője az intézmény dolgozója.
A gyermek Erken lakik.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdés értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Egyedi méltányossági esetek: a gyermeket a szülő egyedülállóként neveli; a gyermeket időskorú neveli vagy a gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevel és az óvoda felvételi körzetében lakik.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. [Nkt. 49.§ (2) bekezdés]

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). [Nkt. 49. § (3) bekezdés].

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető […], vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. [Nkt. 49. § (3a) bekezdés].

Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítás ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. [Nkt. 49. § (3b) bekezdés].

A kötelező felvételt biztosító óvoda az Nkt. 49.§ (3) bekezdése alapján a felvételt nem tagadhatja meg az 5 éves óvodaköteles körzetes gyermek [Kt. 24.§ (3) bekezdés] valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében.

A szabad óvodaválasztás

A szabad óvodaválasztás akkor érvényesül, ha az óvoda betartotta a kötelező felvételi eljárási rendet, és e mellett rendelkezik még szabad férőhellyel.

Döntés az óvodai felvételről

A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben elutasítja. [EMMI rendelet 83.§ (4) bekezdés]
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. [Nkt. 37. §]

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a felvételre. [Nkt. 49. § (2) bekezdés]. (A kijelölt bizottsági ülés időpontjának egyeztetés a fenntartóval legalább 5 nappal hamarabb történik.)

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

A gyermekek felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról 2021. május 31.-én értesíti a szülőket az intézmény vezetője.

A nevelési - oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell az EMMI rendelet 85. § (1) és (2) bekezdése szerinti tartalmakat:

a nevelési-oktatási intézmény nevét és székhelyét
az iktatószámot,
az ügyintéző megnevezését,
az ügyintézés helyét és idejét,
az irat aláírójának nevét, beosztását és
a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a rendelkező részben és a fentieken kívül tartalmaznia kell
a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,
amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,
a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és
az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést.
A döntésről a határozatot (3. számú és 4. számú melléklet) a szülők 2021. május 31 és június 4 között aláírás ellenében átvehetik.
Amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel, ajánlott, tértivevényes levélben kerül kipostázásra a határozat. (A szülő kérésére elektronikusan is megküldhető a határozat.)

Az elutasított gyermeknek „Értesítés” formájában férőhelyet kínálhat fel egy másik szabad férőhellyel rendelkező óvoda (5. számú melléklet) melyet az elutasító határozattal egyidejűleg vehet át a szülő.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be - a Erk Kozségi Önkormányzat Jegyzőjének címezve - az óvodavezetőnél [Nkt. 37. § (3) bekezdés b) pont].

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából - a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt. 38. § (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.

Mellékletek

1. számú: Óvodai felvétel iránti kérelem
2. számú: Igazolás előjegyzésről
3. számú: Határozat az óvodai felvételről
4. számú: Határozat óvodai felvétel elutasításáról
5. számú: Értesítés


Függelék

Óvodák adatai, feladat ellátása alapító okiratok alapján

számú melléklet
Óvoda neve: Erki Óvoda                                                                          Iktatószám:
Óvoda címe:3295 Erk, Fő tér3                               szám                        Ügyintéző neve:
Óvoda elérhetősége: 06-36-473-138

Óvodai felvétel iránti kérelem

Alulírott…………………………………………..……(név) kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését ………………….………………………………………………...óvodában biztosítani szíveskedjen.
A GYERMEK NEVE :  ..……………...…………………………………………….……….......
születési helye, ideje :  ………………………………………………………………………….
taj száma : …………………………....       állampolgársága:  …..………………………………..
állandó lakcím (lakcímkártya alapján):………………………………………………………..…
tartózkodási helye:  ……...…..………………………………………………………………….
egészségi állapota :  ………….…………………………………………………………………….
Gyermek védőnőjének neve:…………………………………………………………………………
Tartós betegség esetén államkincstári igazolása van-e? (50%-os kedvezmény) ….........................
Apa  : ………………………………….…..…………………   Tel. : ………………....................
*szül. hely, idő: ……………………………………………….………………………………........
állandó lakcím (lakcímkártya alapján):………………………………………………………..…
tartózkodási helye:  ……...…..………………………………………………………………….
*foglalkozása: . …………………………………………………………………………………….
*!munkahelye: : . …………………………………………………………………………………….
Anya születési neve : ……………………………………            Tel.: …….………………….
állandó lakcím (lakcímkártya alapján):………………………………………………………..…
tartózkodási helye:  ……...…..………………………………………………………………….
*szül. hely, idő: ……………………………………………………………………………………..
*foglalkozása: . ……………………… …………………………………………………………....
*!munkahelye: :: . …………………………………………………………………………………….
Gondviselő (felügyeleti jogát gyakorló):  …………..…..…………………………………………
Eltartott kiskorú gyermekek száma, életkoruk: ………………………………………………...
Gyes, gyed, gyás?  Meddig, ki veszi igénybe?    …………………………………………………..
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e? ……………………………………
Szakvéleménnyel rendelkezik-e? (Szakértői Bizottság, Nevelési Tanácsadó, Korai Fejlesztő) …………………………………………………………………………………………………….
Melyik intézménybe jelentkezett/jelentkezik még : ……………………………………………….
A kérelem rövid indoklása :   …………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………
Óvodai felvételről értesítési e-mail cím:…..……………………………………………………...
Az előjegyzésről az igazolást átvettem.   
               
Erk, 20... …….……..                                      ………………………………………
                                                                                                            Szülő aláírása 


A * jel melletti önként szolgáltatott adat közlése nem kötelező.   !Jogosultságot igazoló irat kitöltése kötelező


2. számú melléklet
Óvoda neve: Erki Óvoda                                                                          Iktatószám:
Óvoda címe:3295 Erk, Fő tér3                               szám                        Ügyintéző neve:
Óvoda elérhetősége: 36-473-138


I G A Z O L Á S
Igazolom, hogy a mai napon …………………………………………………………..nevű

(szül.:…………………………………….hely,……….év…………..…………hó….....nap)

………………………sorszám alatt szereplő gyermeket előjegyzésbe vettem.Erk, 20……………………………………..

…..………………………
óvodavezető
                                                                                              ph.

                                                                                                         3. számú melléklet
Óvoda neve:        Erki Óvoda                                                                Iktatószám:
Óvoda címe: 3295 Erk, Fő tér 2                         szám                      Ügyintéző neve:
Óvoda elérhetősége:36/473-138                                                            Tárgy: ……………………………………..
                                                                                                                              nevű gyermek óvodai felvétele ügyében
                                                                                                                              hozott elsőfokú döntés

HATÁROZAT


………….……………………………… gondviselő, …………………………………………………… (helység, utca, házszám) alatti lakos …………………..sorszámon előjegyzett, ……………………………..………nevű gyermeke (.szül. hely, év, hó, nap………………………………….………………………., anyja neve…………………………………………….., lakcíme………………………………………….. ) a ……………nevelési évtől

felvételt nyert

az Erki Óvodába.

E határozat ellen jogorvoslatnak van helye. A döntés ellen az gondviselő az értesítés kézhezvétele, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napos határidőn belül illetékmentesen Erk Községi Önkormányzat Jegyzőjének címezve, érdeksérelemre vonatkozó kérelmet nyújthat be az Erki Óvoda vezetőjénél.

INDOKOLÁS

………………………………….. gondviselő……………………………… alatti lakos 20..év ……. hó …..napján kérte ……………………………….….nevű gyermekének felvételét az Erki Óvodába.

A felvétel körülményeit megvizsgálva megállapítom, hogy ……………………………………….…nevű gyermek felvehető  az Erki Óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az Nkt.ban foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az Nkt. 49. § (3) bekezdése értelmében az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Fentiekre tekintettel döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merül fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem. Az óvodai elhelyezéssel kapcsolatos eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 10. pontja értelmében illetékmentes.

Jogorvoslati lehetőséget az Nkt. 37.§ (2) bekezdése alapján biztosítottam.

Hatásköröm és illetékességem a Nkt. 49.§ (2) bekezdésén alapul.

Erk, 20………év………………hó…….nap
…………………………
óvodavezető
aláírás, ph.
Gyermekének jele:
Az első szülői értekezlet időpontja:…………………………………
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kapják: (Külön oldalon kell feltüntetni az adatvédelem miatt és csak az óvodai irattári példány mellé kell tenni ezt a lapot!

1. ………. . határozatot hozó óvoda
2…………  előző óvoda (szükség esetén)[1]
3…………………………...gondviselő


4. számú melléklet
Óvoda neve: Erki Óvoda                                                                           Iktatószám:
Óvoda címe: 3295 Erk, Fő tér 3                           szám                           Ügyintéző neve:
Óvoda elérhetősége:36-473-138                                                                  Tárgy: ………………………….....
                                                                                                                              nevű gyermek óvodai felvétele ügyében
                                                                                                                              hozott elsőfokú döntés

HATÁROZAT

………….……………………………… gondviselő, …………………………………………………… (helység, utca, házszám) alatti lakos …………………..sorszámon előjegyzett, ……………………………..………nevű gyermeke (.szül. hely, év, hó, nap…………………………………………..……………………., anyja neve…………………………………………….., lakcíme………………………………………….. ) a ………………... nevelési évtől helyhiány miatt

nem nyert felvételt

az Erki Óvodába.

E határozat ellen jogorvoslatnak van helye. A döntés ellen az ügyfél az értesítés kézhezvétele, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napos határidőn belül illetékmentesen az Erki Községi Önkormányzat Jegyzőjének címezve, érdeksérelemre vonatkozó kérelmet nyújthat be az Erki Óvoda vezetőjénél.

INDOKOLÁS………………………………….. gondviselő……………………………… alatti lakos 20.. év ….. hó …..napján kérte ……………………………….….nevű gyermekének felvételét az Erki Óvodába. Az Erki Óvodába ……………….. szabad helyre ……………….. gyermek jelentkezett.

A felvétel körülményeit megvizsgálva megállapítom, hogy …………………………..…nevű gyermek helyhiány miatt nem vehető fel az Erki Óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az Nkt.ban foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Fentiekre tekintettel döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merül fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem. Az óvodai elhelyezéssel kapcsolatos eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§(2) bekezdés 10. pontja értelmében illetékmentes.

Jogorvoslati lehetőséget az Nkt. 37.§ (2) bekezdése alapján biztosítottam.

Hatásköröm és illetékességem a Nkt. 49.§ (2) bekezdésén alapul.

Erk, 20………év………………hó…….nap
…………………………
óvodavezető
aláírás, ph.
Kapják: (Külön oldalon kell feltüntetni az adatvédelem miatt és csak az óvodai irattári példány mellé kell tenni ezt a lapot!

1. ………. . határozatot hozó óvoda
2…………  előző óvoda (szükség esetén)[2]
3…………………………...gondviselő


5. számú melléklet
Óvoda neve: Erki Óvoda                                                                           Iktatószám:
Óvoda címe: 3295 Erk, Fő tér 3 szám                                                     Ügyintéző neve:
Óvoda elérhetősége: 36/473-138


É R T E S Í T É SÉrtesítem gondviselőt, hogy ……………………………………nevű gyermekének az alábbi óvoda tud

férőhelyet biztosítani:

Óvoda neve:………………………………………………………

Óvoda címe:………………………………………………………

Óvodavezető neve:…………………………………………………
 
Az óvoda telefon száma:…………………….

Amennyiben a férőhelyet nem kívánja elfogadni, jelen értesítés kézhezvételét követő két héten belül jelezze azt a fenti intézmény vezetőjének.Erk, 20,…………év…………..hó……nap

…………………………
óvodavezető
aláírás, ph.
[1] A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (4) b) pontjának értelmében az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

[2] A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (4) b) pontjának értelmében az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
m ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mollis nulla nec condimentum. Ut metus velit, feugiat sit amet sem nec, pulvinar iaculis justo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Ut fermentum ante sem, quis hendrerit metus ullamcorper quis. Nunc convallis tempor diam vitae dictum. Praesent ornare sem et odio laoreet consectetur. Etiam fringilla risus sed porttitor commodo.

Kapcsolat

Erki Óvoda
3295 Erk, Fő tér 3.

Óvodavezető: Bánka-Forgó Judit

Telefon:
+36/36-473-138

E-mail:
erkiovi@gmail.com